Service d'Information du Gouvernement
Service d'Information du Gouvernement du Burkina Faso
armoiri
Aller au contenu principal

Fulfulde - Conseil des Ministres du 14 février 2024


compte rendu conseil des ministres actualité

Battu battaa en oo jooɗoke Wagadugu,

Ñannde alarba 14 lewru ɗiɗaɓuurdu hitaande 2024,

E dow joonde mum woowunde, ƴuude yamnde 9 yahade yamnde 13 e min 48,

E dow ardagol

E teddeengal Ibarahim TARAWORE

Hooreeje taranzison, e hooreejo batu battaa en.

O tabintinii ko aykanoo ley ndee joonde,

Hettindii kibaaruuji kaalaaɗi,

hokki laawol misiyonji njaltooji leydiI.1. E BANNGAL BATTAARE DARRANIINDE YIGIRAAGU E LEYƊE JANANE, GOLLIDAL E LEYƊE FIILUƊE EN E BUKINAAƁE GONUƁE NJANANDI

Batu on hokkii laawol tabintingol dekereeji (rapooriiji) tati (03). Ɗerewol humpitol aranol ngol wo banngal udditingol konsilaa Burkina Faso ley galluure Istammbul laamorde leydi Tirkii. Udditingol oo konsilaa Burkina Faso ley Istammbul tewtataanaa tekkinde yigiraagu, gollidal e kaalisi e jaagu hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee e ɓeydugol ndeenaagu nafaaji Burkinaɓe ley leydi Tirkii.

Hooƴugol ngol ɗerewol humpitirgol na walla e udditingol konsilaa Burkina Faso ley Istammbul leydi Tirkii. Ɗerewol humpitol ɗiɗaɓol ngol wo banngal udditingol konsilaa Burkina Faso ley galluure Guwangzu, leydi Siin. Guwangzu wo ngalluure leydi Siin wondunde nde darorde laanaaji ndiyam, dimmeteende wo ɗiɗaɓerde banngal jawdi ley reziyon hakkunde soɓɓireere fu.

E ko limgal suudu wakiili en ɓiɓɓe leydi (ammbasaad) Burkina Faso wodundu Peken ngal holli, yimɓe Burkina (anterepreneere en, jaagotooɓe e janngooɓe iniversitee) ɓuruɓe ujunere won ko woodi ley Guwangzu. Ɓee ɓiɓɓe leydi men na tampa e tewtugol talki koɗorɗi (tiitiridesezuur) maa talki goɗɗi saabu woɗɗugol suudu wakiili en ɓiɓɓe leydi wodundu na woɗɗiri km 2 180.

Ko ɓeydi du, jaagotooɓe mawɓe leydi men wancotooɓe ley ndee galluure keɓataa fu mballa suudu wakiili en ɓiɓɓe leydi. Hooƴugol ngol ɗerewol humpitirgol na walla e udditingol konsilaa Burkina Faso ley Guwangzu leydi Siin, faa ɓeyda jinngande e reenude entereepiriisiiji burkinaaɓe jooɗiiɓe ton, dey semmbina gollidal banngal golleeji keewɗi hakkunde leyɗe men ɗiɗi ɗe.

Ɗerewol humpitirgol tataɓol ngol, wo banngal dekeree kolloowo jippinegol golle konsil honoreere BurkinaFaso ngonuɗo ley Huston leydi Amerikki. Muse Rasiid Madaani Zozef BAARI laaminiranooma e dekeree mo l°221- 0587/PRES/PM/MAECIABE/MINEFID kooƴaaɗo ñannde 21 lewru jeegaɓurdu hitaande 2021, konsil honoreere BurkinaFaso ley Huston kaa njaayri laamu mum wo laamorde Tegzas fu ley leydi Amerikki.

Ley gollal makko ngal, taykaama kee Muse Rasiid Madaani Zozef BARI waɗii boofi e ko haɓɓodii e golleeji tilsanɗi konsil honoreere. Ndee huunde na woofi ko dekeree kolloowo no udditingol e golleeji konsil honoreere Burkina Faso ngonuɗo njanandi yaharata. Hooƴugol oo dekeree na holla jippagol Muse Rasiid Madaani Zozef BARI e laamu konsil honoreere BurkinaFaso ley Huston leydi Amerikki, hono no dekeree kolloowo no udditingol e golleeji konsil honoreere Burkina Faso ngonuɗo njanandi fu yamiri hawjoree ni.


Le Service d'information du Gouvernement

Haut de page


Partager sur :