Service d'Information du Gouvernement
Service d'Information du Gouvernement du Burkina Faso
armoiri
Aller au contenu principal

Moore - Conseil des Ministres du 14 février 2024


compte rendu conseil des ministres actualité

Minisr-dãmbã maana b wakat fãa tigsgã Waogdg

yʋʋmd 2024, wao-fugdg kiuug rasem 14, arb

daare, yibeoog wakat a 9 n tall n tãag zaabr wakat

a 1 sẽn loog mn 48,

Sõ Egselãns kapitɛnd Ibrahim TARWOORE sẽn ya

Tãrãzisõ wã taoor soab n le ya Minitr-dãmbã tigsg

taoor soab n lʋɩ tʋʋmdã taoore.

B zĩndame n bal n wɛgs daarã koe-zutu, n kellg koees b

sẽn wa n taas-ba, n lʋɩɩs neb tʋʋm taoore, la b kõ sor tɩ b

sigl tʋʋm tẽn-taase.

 

 I.1. MINISTƐƐR NING SẼN GET-A ZAMAAN-ZẼMS ZOODO, ZEMS-NTAAR NA ZĨND TẼMSÃ NE TAAB SƲKA, LA BURKĨNA TẼNG KOAMB SẼN VƖ TẼN-LOOR YELLÃ ZĨIGẼ :

Minisr-rãmbã sẽn zĩndã, b gãnega rapoor-dãmb a tãabo (03) : Pipi rapoorã gomda Burkĩna Faso sẽn dat n pak Kõnsila zenerall Tirki zamaanẽ, tiki-takɩ Istãmbull tẽngã pʋgẽ. Kõnsila zenerallã pakr Istãmbull yaa sẽn na paas yẽsd-n-taar ning sẽn be diplomasi bɩ tẽn-belengo, laog baoob la leebg tʋʋm sẽn be tẽms a yiiba sʋk pãnga, la a le yɩ sor sẽn na tũ, n tõog n koglg nafa, bɩ sẽn tar yõod ne burkinabɛ-rãmb sẽn vɩ Tirki.

Depite-rãmbã sã n wa n sak rapoor-kãngã asãmble wã, a na n kɩtame tɩ b tõog n pak Burkĩna Faso Kõnsila zẽnerallã Tirki. Rapoor a yiib soabã le yaa Burkina sẽn mamsd Kõnsila zenerall pakr Giyãngzu, Sɩn tẽnga. Giyãngzu yaa galen-tẽng sẽn tɩ be lameerã noor n tar bato-yasg zĩiga, tɩ b mamsdẽ tɩ yẽ n yaa Repiblik popilɛɛr de Sɩn goabg baobg tẽng sẽn tɩ yɩɩd a taaba, laog baoob wɛɛngẽ. D sã n tik Burkĩna Faso Ãmbasaadã sẽn be Pekẽ sẽn maand vaeesg sẽn kẽed ne nin-buiidã sõadg la b fɩɩgr yellã, sẽn yɩɩd Burkinabɛ-rãmb tusr (ãnterpreneerdãmba, lɛɛbdb la karen-bi-bɛd) n be Giyãngzu.

Nin-kãensã mi n tara zu-loeese, ne b tõog n paam tẽn-kãngã pʋgẽ ra-zĩndidg sɛb pa rẽ bɩ sɛb a taaba, tɩ bõe sẽn segdb n maan tɩ tʋʋmdã yɩ faasengã zãra wʋsgo, b bee sẽn ta km 2 180 zĩigẽ. Sẽn le paasde, Burkĩna Faso operatɛɛr ekonomik rãmbã sẽn kẽng tẽn-kãngã pʋgẽ wã pa tar sõngr kõnsila tʋʋm pʋgẽ ye. B sã n sak rapoor-kãngã Asãmble, b na n paam n paka Kõnsila zenerall Giyãngzu sẽn be Repiblik popilɛɛr de Sɩn tẽngã pʋga, boto, b tõogdame, n kogl sẽn ya nafa la be yõod ne Burkĩnabɛ-rãmb nins sẽn vɩ be wã, la b modg tɩ tõk-n-taar ning sẽn be tẽms a yiibã ne taab sʋka, bɩ weens buud toay-toay pʋsẽ, b pãngã paase. Rapoor a tãab soabã saagdame, n na n gãneg dekre sẽn na n yals Burkĩna Faso Kõnsill onorɛɛr sẽn be Ameriki, Hustond tẽngã pʋgẽ tʋʋmã. Sẽn tũ ne dekre l°221-0587/PRES/PM/MAECIABE/MINEFIID b sẽn yiis yʋʋmd 2021, sigr kiuug rasem 21, b yãka a Mise Rasɩɩd Madani Zozɛf BAARI, t'a lebg Burkina Faso Kõnsill onorɛɛr n zĩnd Hustond, la a ges Tɛgsas tẽngã fãa sẽn be Ameriki.

A Mise Rasɩɩd Madani Zozɛf BAARI tʋʋmã pʋgẽ, b mikame tɩ Kõnsill onorɛɛr sẽn segd n tʋm tʋʋm ninsã pʋgẽ, bãmb tʋma sẽn pa zems ne dekre wã sẽn yals bũmb ning kõnsila-rãmbã pakre, la Burkĩna Faso kõnsill onorɛɛr sẽn be tẽn-loor tʋʋm noyã sẽn gãneg pʋgẽ. Dekre-kãngã sakr Asãmble na n kɩtame, t’a Mise Rasɩɩd Madani Zozɛf BAARI sẽn da ya Kõnsill onorɛɛr n be Hustond Amerik tẽngã tʋʋm tek koɛɛga, tɩ yɩ wala dekre ning sẽn yals noy sẽn kẽed ne kõnsila-rãmbã pakre, n paas Burkĩna Faso kõnsill onorɛɛr sẽn be tẽn-loor tʋʋm sẽn segd n yɩ to-to sẽn gãneg bũmb ningã.

Le Service d'information du Gouvernement

Haut de page


Partager sur :