Service d'Information du Gouvernement
Service d'Information du Gouvernement du Burkina Faso
armoiri
Aller au contenu principal

Jula - Conseil des Ministres du 14 02 2024


compte rendu conseil des ministres actualité

Minisiriw ka lɔgɔkun ɲɔgɔnye sigira Wagadugu,

arabalon tile 14, saan 2024 Foonɛnɛkalo ra, a

daminana lɛɛri 9 tuma na ka laban lɛɛri 13 ni

miniti 48 wagati ra, ni Kapitɛni Iburayimu

TARAWORE, Jamana ka Makɔnɔperesidan,

Minisiriw ka ɲɔgɔnye ɲamɔgɔ ka ɲamɔgɔya ye.

 

Sɛbɛkulu minw sɛbɛnna ɲɔgɔnye sigikun kɔnɔ, a y’olu

sɛgɛsɛgɛ ka latigɛliw ta, a ye kolakaliliw labɛn, a ye

baarakuntigiya (ɲamɔgɔya) dɔw didi ka sɔrɔ ka sira

di jamana kɔkan lasigidenyabaara dɔw kɛli ma.I.1. SƆRƆW, NAFOLOW NI SINIƝASIGI YIRIWALISIRAW SƐGƐSƐGƐLI MINISIRISO TƆGƆ RA

Ɲɔgɔnyekulu sɔnna kolasesɛbɛ saba (03) ra. Kolasesɛbɛ fɔlɔ ɲasinna Burukina Faso ka Lasigidensoba dayɛlɛli ma Isitanbuli, Tiriki jamana na. Burukina Faso ka Lasigidensoba dayɛlɛli Isitanbuli ka magwɛnta ye, ka baarakɛɲɔgɔnyaw lasinsin jamana fila nunu cɛ ka taga lasigidenyaw, sɔrɔw nijagow faan fɛ ani ka Burukina ka nafamayɔrɔw latanga ka ɲa tiriki jamana na fana. O kolasesɛbɛ nin yamaruyali bina kɛ sababu ye ka Burukina Faso ka Lasigidensoba dayɛlɛ Isitanbuli, Tiriki jamana kɔnɔ.

Kolasesɛbɛ filanan ɲasinna Burukina Faso ka Lasigidensoba dayɛlɛli ma Guwanzu, Sini jamana na. Guwanzu ye duguba ye, min siginin bi kɔgɔjida ra, Sini jamana Santiri sidi maraba ka duguba yiriwanin filanan lo. Burukina Faso ka lasigidenso min siginin bi Pekɛn, ka jamanadenjati (danni) y’a yira ko, fasoden (Burukinabɛ) waga kelen ɲɔgɔn ka tɛmɛ o kan, (kɛnyɛrɛyew, jagokɛlaw, ni lakɔlidenbaw) siginin bi Guwanzu.

Tuma caaman, fasoden nunu bi gwɛlɛyaw kunbɛn walisa ka jamanakɔnɔsigi siradisɛbɛ ni sɛbɛ wɛrɛw sɔrɔ bari an ka jamana ka lasigidenso yɔrɔ ka jan n’o ye ka se km 2 180 ɲɔgɔn ma. Ka fara o kan, Burukina ka kɛnyɛrɛye sɔrɔɲinibaarakɛla minw bi taga o dugu nin na walisa k’o ka makoyakow ɲanabɔ, olu ti dɛmɛ foyi sɔrɔ lasigidenso ra. O kolasesɛbɛ nin yamaruyali bina kɛ sababu ye, Burukina Faso ka Lasigidensoba bi dayɛlɛ Guwanzu, Sini jamana na walisa ka Burukina jamanaden minw siginin bi yen ka nafaw lafasa ani k’o latanga, ani ka donɲɔgɔnnaw yiriwa jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ ka taga baarakunda wɛrɛw faan fɛ.

Kolasesɛbɛ sabanan ɲasinna peresidansariya bololanin ma, min bi Burukina Faso ka Lasigidenso ɲamɔgɔ ka baaraw lalɔ Usitɔni, Ameriki jamana na. Saan 2021, dannikalo tile 21 ka peresidansariya n°221- 0587/PRES/PM/MAECIABE/MINEFID tun y’an balimancɛ Arasidi MadaniZozɛfu BARI sigi Burukina Faso ka lasigidenso ɲamɔgɔ ye Usitɔni, n’a ka fanga tun bi se Tɛkizasi maraba bɛɛ ra, Ameriki jamana kɔnɔ. An balimancɛ Arasidi Madani Zozɛfu BARI ka baaraw kɛli la, a yera ko, koow bɛɛ ma tugu a sira fɛ ka ɲa, ko fiɲɛbaw donna lasigidenso ɲamɔgɔ ka kɛtaw ra, o min bɛnnin ti peresidansariya nin ka mabɛnw ma, o mabɛn minw bi Burukina Faso jamana kɔkan ka lasigidensow dayɛlɛli ani lasigidenso ɲamɔgɔ ka baarakɛcogo sariyasun yira.

O peresidansariya nin tali b’an balimancɛ Arasidi Madani Zozɛfu BARI ka baaraw lalɔ, k’a bɔ Burukina Faso ka lasigidenso ɲamɔgɔya ra Usitɔni, Ameriki jamana na, ka bɛn peresidansariya nin ka mabɛnw ma, minw bi Burukina Faso jamana kɔkan ka lasigidensow dayɛlɛli ani lasigidenso ɲamɔgɔ ka baarakɛcogo sariyasun yira. I.2. SƆRƆW, NAFOLOW NI SINIƝASIGI YIRIWALISI

Le Service d'information du Gouvernement

Haut de page


Partager sur :