Service d'Information du Gouvernement
Service d'Information du Gouvernement du Burkina Faso
armoiri
Aller au contenu principal

Moore- Conseil des Ministres du 07 février 2024


compte rendu conseil des ministres actualité

Ministr-dãmbã maana b wakat fãa tigsgã Waogdg

yʋʋmd 2024, wao-fugdg kiuug rasem a 7, arb

daare, yibeoog wakat a 9 n tall n tãag zaabr wakat a

3 sẽn loog mn 20,

Sõ Egselãns kapitɛnd Ibrahim TARWOORE sẽn ya

Tãrãzisẽo wã taoor soab n le ya Minitr-dãmbã tigsg

taoor soab n lʋɩ tʋʋmdã taoore.

 

B zĩndame n bal n wɛgs daarã koe-zutu, n kelg koees b

sẽn wa n taas-ba, n lʋɩɩs neb tʋʋm taoore, la b kõ sor tɩ b

sigl tʋʋm tẽn-taase.Minisr-dãmbã gãnega rapoor-dãmb piiga  Pipi rapoorã yaa laloa sẽn gomd Burkĩna Faso ne Sɩn Bãnk (EXIMBAMB) sẽn tʋmd leegb tʋʋm sẽn zems taab n maan nug-tikr samd wɛɛngẽ yʋʋmd 2023, bõnbɩʋʋng kiuug rasem 29 daar sor kũun sakre, n na n tõog n me sãntrall solɛɛr pãng sẽn ta megawat krɛt 25 (MWc), n le tõe tɩ Megawat 20 pʋgẽ, bɩ b tigs megawat a 5  zembala Dõosẽ tẽngã pʋga. 
 
Tʋʋmdã ligd yika Renminbi (RMB) 355 090 00 sẽn yaa seefa wã ligd milyaar 
 29 383 697 500, Sɩn Bãnkã ẽmpoor-egspoorã sẽn na n dɩk n kẽes tʋʋmdã pʋgẽ. 
 
 
Sãntrall solɛɛr-kãngã pãng sẽn ta megawat krɛt 25 (MWc), n le tõe n tigs Megawat a 5 bãmb 20 pʋgẽ wã, b saagd-a-la meeb Lumbila, sẽn ya komind  sẽn be Wubrtẽng porvẽnsã pʋgẽ, palato sãntrall reezõ pʋgẽ, tiki-takɩ Dõosẽ sɩlg yirã.  Zĩ-kãngã meebã na n sõngame, tɩ Burkĩna Faso paam pãng bugmã tʋʋm-noor pʋga, tɩ Dõosẽ sɩlg yirã me paam tõkr ne zĩis a taabã tẽn-tõrã pʋga. 
 
Minisr-dãmbã sakame, n na n dɩk laloa-kãngã b sẽn saagd gãnegrã, n taas tãrãzisõ wã depite-rãmb taoore. 
 
Rapoor a yiib soabã yaa laloa, leta wã teed bolgr sẽn boond tɩ komand piblik notũudr la b saagd gãnegre. 
 
Laloa-kãngã sẽn gẽegd yaa laloa l°039-2016/AN sẽn yi yʋʋmd 2016, yʋʋm-sar kiuug rasem a 2, n gomd komand piblikã sẽn na sõng tɩ leta wã teed bolgr la a raas kũun nao-tũudr sõmblem paase, laloa-kãng tekr bɩ a leb-n-gɛsga.

Le Service d'information du Gouvernement

Haut de page


Partager sur :